Naléhavá prosba o osobní schůzku s paní poslankyníPoslanecká kancelář                                                                                   Olomouc, 2.2.2015
prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
Na Slupi 133/17
128 00  Praha 2

Věc: naléhavá prosba o osobní schůzku s paní poslankyní

Vážená paní poslankyně

Od loňského června se opakovaně marně pokouším s Vámi sjednat schůzku ve věci týkající se skutečně velmi odsouzeníhodného jednání justice a státních zastupitelství vůči členům výzkumu Konopí je lék, kdy došlo jednáním ČR k enormním lidským tragediím a škodám. Opakovaně mi nejvyšší a ústavní soud zakazují přístup k Soudnímu dvoru EU v rozporu mezinárodními závazky a třemi nálezy ústavního soudu, že takové jednání je porušením práva na zákonného soudce a spravedlivý proces. Opakovně jsem s kolegy včetně emeritních rektorů Univerzity Palackého od roku 2008 navrhoval řadu legislativních řešení, které by zajistily dostupnost cannabisterapie občanům, vedl výzkum a prokazoval prospěch pro ČR. Reference na mne od hodnověrných autorit jsou http://dusandvorak.blogspot.cz/ 

S odkazem na judikát Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.1.2008 sp. zn. 3 T do 52/2008 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008) o netrestnosti cannabisterapie by bylo účinným řešením, aby nejvyšší státní zástupce vydal pokyn obecné povahy, že občané registrovaní např. u naší nevládní organizace sdružující i lékaře mohli pěstovat cannabis bez rizika konfiskací, zneuctívání a poškození, a  to v souladu s § 12, odst. 2, § 28 a § 31, odst. 1 trestního zákoníku a v souladu s § 29 zákona o návykových látkách do 100m2/osobu bez hlášení. Občané by byli vybaveni registračními kartami a tyto by v kopii zaslali k prevenci podezření na krajské policejní ředitelství. Žádný drogový dealer a prodejce marihuany nemá zájem se někde registrovat!

Důvod je prostý, jednak jsou dle vyhlášky MZ ČR č. 221/2013 Sb. v lékárně bez jakéhokoliv odborného zdůvodnění pouze monopolizované 4 holandské genetiky cannabis, které řadě nemocných vůbec nevyhovují (např. zcela absentují neomamné genetiky cannabis),  jednak je cena od 10 tisíc Kč měsíčně pro 99% nemocných zcela nedostupná (u konopného spray Sativex je cena dokonce 24 tisíc Kč měsíčně) a jednak je takové jednání nezměrnou odbornou a lidskou potupou pro ty, kteří se umí zaopatřit sami, lépe a levněji. Nejde však o medicínský, ale o právní problém, před kterým politici 15 let strkají hlavu do písku a nakonec stvoří (nenotifikovaný) zákon konopí do lékáren, který jen kryje drogový byznys.

Pokud různí úředníci a politici odkazují  na Úmluvu o drogách z roku 1961, jistě víte, že úmluvy OSN jsou právně nevymahatelné a především a hlavně, tato úmluva je v rozporu s řadou dalších úmluv OSN – např. Úmluvou o právech zdravotně postižených a také řadou právně vymahatelných závazků ČR – Úmluva o lidských právech a Charta práv EU, stejně jako Listina základních práv a svobod a zákon o zdraví lidu.

V zemích, kde namísto prohibice přistoupili k regulaci, došlo nejen k prospěchu ve snížení veřejných výdajů a kriminality, ale z hlediska veřejného zdraví k důležitým hodnotám: došlo ke snížení počtu uživatelů cannabis ve formě marihuany, došlo k snížení počtu výskytu toxického cannabis a snížení rizik psychotických stavů vyvolaných neoznačeným cannabis ve formě marihuany s vysokým obsahem omamného kanabinoidu THC. Takováto tvrdá data a prospěch pro občany naší země copak nechceme? Chceme být předním evropským distributorem marihuany, kde přes 80% veřejných výdajů dáváme na prohibici a její zajištění a pouze necelých 20% výdajů na prevenci, léčbu, rehabilitaci a snižování rizik?

Vážená paní poslankyně, snažně Vás prosím o přijetí.

Děkuji a jsem s pozdravem

Dušan Dvořák, MMCA, tel: 774 723 261, email: dusandvorak@seznam.cz, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Sedmá stížnost ministrům spravedlnosti od roku 2012 - nyní pouze a jen z porušení práva EUVážená paní ministryně spravedlnosti JUDr.Helena Válková, CSc.
Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, 12000 Praha 2

Věc: Stížnost pro porušení zákona dle § 266 zákona č. 141/1961 Sb. usneseními Nejvyššího soudu č.j. 8 Tdo 1231 /2011 ze dne 27.10.2011 a č.j.  6 Tdo 1493/2014 ze dne 10.12.2014 v neprospěch pana Dušana Dvořáka, nar. 12.1.1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Souhrnně: Nejvyšší soud v rozporu s mezinárodními úmluvami, judikaturou Soudního dvora EU a třemi nálezy ústavního soudu opakovaně zakázal Dušanu Dvořákovi přístup k Soudnímu dvoru EU i přes doložení důkazů o porušení práva EU, jak je níže doloženo. Reference na odbornost vedoucího výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) Dušana Dvořáka od emeritních rektorů Univerzity Palackého, odborníků v přírodovědných, společenskovědních a medicínských oborech, občanů města Olomouce, nevládních organizací ad. najdete v oscanovaných originálech na http://dusandvorak.blogspot.cz/  

I.
Nerespektování závazků Smlouvy o fungování EU
Nejvyšší soud je soudem ve smyslu č. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování EU, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky podle vnitrostátního práva. Nejvyšší soud je povinen předběžnou otázku položit, neboť k Soudnímu dvoru EU nelze podat přímou žalobu. O dané problematice Soudní dvůr EU dosud nerozhodoval. Odmítnutí položení předběžné otázky Soudnímu dvoru EU Nejvyšším soudem je i dle nálezů Ústavního soudu ČR sp. zn. II ÚS 1009/08 ze dne 08.01.2009.ve věci Pfizer, body 22 a 30, dále sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. 11. 2011 a sp. zn. II. ÚS 2504/10 ze dne 10. 9. 2012 porušením práva na zákonného soudce a práva na spravedlivý proces. Z hlediska unijního práva tak došlo k porušení čl. 47 a 48 Charty základních práv EU.
II.
Neaplikace Nařízení Evropského společenství
Česká republika se v přístupové smlouvě k Evropské unii vstupem do EU zavázala aplikovat Nařízení ES, a tedy i určení legálního Cannabis dle obsahu THC dle normy uvedené v příloze XIII Nařízení ES č. 2316/1999, která byla navíc novelizovaná v roce 2009 a je uvedená v příloze č.1 Nařízení ES č. 1122/2009. Toto však Česká republika nikdy neučinila, žádnou zákonem definovanou normu měření obsahu THC v Cannabis nezavedla (dokonce v této věci nevydala ani vyhlášku), přestože je to pro stanovení trestnosti skutku zcela rozhodné (výsledky měření mohou být až 100 násobně odlišné) a dochází tak k porušení čl. 39 Listiny základních práv a svobod. Uvedené jednání České republiky neaplikací Nařízení ES do národního právního řádu v době legality pěstování Cannabis do 100 m2/osobu bez hlášení úřadům (§ 29 zákona o návykových látkách) je porušením unijního práva členskou zemí opakovaně odsouzeného Soudním dvorem EU, naposledy v řízení C-90/12 dne 7. 11. 2013 (EK v. Polská republika).
III.
Nenotifikace Směrnice Evropského společenství
Česká republika se v přístupové smlouvě k Evropské unii rovněž zavázala notifikovat normy a technické předpisy k výrobě výrobků dle povinnosti Směrnice 98/34/ES. Technickým předpisem k výrobě výrobků z Cannabis jsou mj. ustanovení zákona o návykových látkách týkající se pěstování, zpracování a distribuce Cannabis. Jak doložil pro Směrnici 98/34/ES odpovědný Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví dne 12.9.2014 pod č.j. 08780/5000/2014, ministerstvo zdravotnictví (resp. ČR) nenotifikovala technické předpisy k výrobě výrobků z Cannabis dokonce ani zákonem č.  50/2013 Sb.  - Cannabis do lékáren), kterým se zcela zásadně změnila daná ustanovení zákona o návykových látkách v §§ 5, odst. 5, § 15 písm. e), 24 a) a 24 b), což daný úřad hodnotí jako porušení Směrnice 98/34/ES. Jak daný úřad uvedl, ve věci je však oprávněn rozhodnout pouze Soudní dvůr EU. Již v roce 2009 byla zákonná povinnost ČR notifikovat zcela zásadní změnu zákona v novelizaci týkající se zacházení s Cannabis dle ustanovení § 8 zákona o návykových látkách zákonem č. 141/2009 Sb., kdy přešel režim na vydání povolení z nenárokového na režim nárokový s udanými pravidly a podmínkami. Nejvyšší soud opakovaně vědomě nepravdivě uvedl, že zákon o návykových látkách nepodléhá notifikaci, což je v hrubém rozporu s unijní veřejnou databází TRIS a následnými rozhodnutími exekutivy potvrzujícími notifikaci. Jak dokládá rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 64818/2014/TIS ze dne 9.1.2015, ministerstvo zdravotnictví notifikovalo technické předpisy a jiné požadavky na výrobky dle zákona o návykových látkách ve věci Cannabis až novelizací zákonem č. 273/2013 Sb. s platností od 1.1.2014. Norma a technický předpis, který nebyl notifikován v souladu s právem EU, je nevymahatelná, což  opakovaně ve věci Směrnice 98/34/ES doložil Soudní dvůr EU. Např. č.j. C -194/ 94 nebo C-390/99. Soudní dvůr EU důsledky porušení notifikace z povinnosti Směrnice 98/34/ES aplikoval i v trestních sporech pod č.j. C‑267/03 a C-20/05.

IV.
Předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie
1) Je v souladu s právem EU v době legality pěstování Cannabis v České republice od 20.5.2004 bez hlášení úřadům dle § 29 zákona o návykových látkách při pěstební ploše do 100 m2/osobu opakovaně vinit žadatele předběžné otázky z nedovolené výroby drog doložené policií překročením limitu obsahu THC v Cannabis, když žadatel předběžné otázky doložil, že Česká republika neaplikovala ve svém právním řádu Nařízení ES k určení legálního Cannabis dle obsahu kanabinoidu THC v Cannabis (příloha XIII Nařízení ES č. 2316/1999), a to ani po novelizaci v roce 2009 (příloha č.1 Nařízení ES č. 1122/2009), a bylo doloženo, že Česká republika dokonce nemá vůbec žádnou právní normu na  určení nelegálního nebo legálního Cannabis, a to ani formou vyhlášky, rozhodnutí nebo usnesení a bylo doloženo, že rozdílné měření způsobí dramatické rozdíly v naměřených hodnotách?
      2)     Jsou ustanovení zákona o návykových látkách týkající se výroby (pěstování, zpracování a distribuce) Cannabis s limitem a bez limitu obsahu léčivých  látek (zejména kanabinoidy CBD a THC zapsané v lékopisech zemí Evropské unie) technickým předpisem a jiným požadavkem na výrobky ve smyslu Směrnice 98/34/ES?
3)     Je v souladu s právem EU pod trestní sankcí opakovaně vinit žadatele předběžné otázky z protiprávního jednání a zkonfiskovat jeho majetky, jestliže právní norma, která mu byla vytýkána, nebyla v rozporu s povinností dle Směrnice 98/34/ES notifikována a bylo doloženo, že žadatel předběžné otázky danou normu opakovaně žádal vydat a marně se domáhal položení předběžné otázky SDEU, která mu však byla opakovaně zapírána Nejvyšším soudem podat?
4) Je v souladu s právem EU zakázat pod trestní sankcí právními předpisy terapeutické využití různě složených genetik Cannabis a produkci jiných produktů Cannabis, než jen Cannabis flos 4 genetik Cannabis firmy Bedrocan (vyhláška MZ ČR 221/2013 Sb. notifikovaná dle čl. 9 odst.7 Směrnice 98/34/ES pod č.j. 2013/0288/CZ avšak bez notifikace předmětné nenotifikované novelizace zákona o návykových látkách zákonem č. 50/2013 Sb. – Cannabis do lékáren i pes varování Parlamentního institutu!), když genetiky Cannabis firmy Bedrocan jsou na řadu nemocí neúčinné nebo mnohem méně účinné než genetiky Cannabis s jiným složením kanabinoidů zapsaných v lékopisech EU (CBD a THC) a když je navíc doloženo, že žadatel předběžné otázky dokázal produkovat mnohem širší spektrum genetik a účinnější produkty z Cannabis (např. Cannabis unguentum) a opakovaně marně žádal ustanovit odrůdovou banku semen Medical Cannabis a žadatel předběžné otázky v roce 2012 žádal MZ ČR zavést 18 odrůd jako Medical Cannabis včetně neomamných odrůd Cannabis s vysokým obsahem kanabinoidu CBD v EU jinak nedostupných?
5) Je v souladu s právem EU, když má Česká republika pro jeden a týž obchodovatelný produkt (Cannabis) celkem 3 zcela a naprosto odlišné definice z hlediska obsahu a množství účinných léčivých látek (kanabinoidy CBD a THC) jako je uvedeno v § 2 písmeno d) zákona o návykových látkách, kde je uvedeno, že Cannabis je 1) kvetoucí vrcholík – nejvyšší obsah účinných látek, 2) plodonosný vrcholík – mnohem menší obsah účinných látek a 3) celá nadzemní část rostliny včetně vrcholíku – nejmenší obsah účinných látek, tedy když rozdíly v obsahu účinných látek jsou dle každé definice dramaticky odlišné? 

V.
Žádost ministryni spravedlnosti
Žádáme trvat na vyřešení práva EU  Soudním dvorem EU jako tomu jediným odpovědným soudem. Ministryně spravedlnosti je velmi laskavě žádána podat dovolání Nejvyššímu soudu ČR.

Z žádosti ministryni spravedlnosti o podání podnětu k prošetření porušení zákona a zahájení kárného řízení se soudci a státními zástupci tvořícími organizovanou zločineckou skupinu páchající škody na rozpočtech zemí EU a především zločiny proti lidskosti dle § 401 trestního zákoníku zneužíváním funkce úřední osobyBude líp? Bylo, chlapci a děvčata, bylo ....
http://soud-justice.blogspot.cz/


Žádostí fyzických a právnických osob Evropy a Ameriky od roku 18.5. 2012, resp. od zveřejnění výzkumu dne 21.3. 2008 po judikátu NS o netrestnosti cannabisterapie najdete na http://podporujeme.blogspot.cz/ Dalších 12  tisíc jmen občanů a společností Evropy a Ameriky s identifikačními daty doložíme pro arbitrážní řízení Ministryni spravedlnosti bylo rovněž doloženo na důkazech, že dne 11. 8. 2014 byla na podatelnu Ministerstva vnitra ČR a Policejního prezidia PČR podána 15 žádost o policejní ochranu výzkumu, která byla opětovně Policií ČR Olomouckého kraje zamítnuta, o čemž byla ministryně spravedlnosti informována, stejně jako o obrovské korupci ve vci Cannabis u nejvyššího a ústavního soudu a dokonce i Evropského soudu pro lidská práva, viz reakce zmocněnce České republiky u Rady Evropy na http://echr-coe-int.blogspot.cz/

 Dne 18. září 2014: Cannabis is The Cure, z.s., člen Open Royal Academy. IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc  
Vážená paní ministryně spravedlnosti
JUDr. Helena Válková, CSc.
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

Na vědomí porušení zákona šetřící
Krajské státní zastupitelství v Brně
Mozartova 18/3, 602 00 Brno

Věc: Klíčový důkaz v šetření porušení zákona v neprospěch Dušana Dvořáka, MMCA, nar. 12.1.1962 v Olomouci kriminalizací výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék)

K níže uvedeným šetřením Vám v příloze zasíláme klíčový důkaz, ve kterém je s hlavičkou k tomu odpovědného úřadu doloženo, že po vstupu do EU nebyly žádné technické předpisy týkající se výroby Cannabis a jeho produktů jako léčiva (§§ pěstování, zpracování a distribuce) notifikovány v souladu s právem EU dle povinnosti Směrnice 98/34/ES, a to ani zákonem č. 50/2013 Sb. (Cannabis do lékáren) V souladu s judikaturou SDEU nebylo možné (nejen) Dušana Dvořáka, MMCA vinit a konfiskovat majetky výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) ani v roce 2014 (pátá konfiskace!), případně bylo povinností soudů položit předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU, což bylo soudy vždy v rozporu s čl. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie zamítáno i přes nálezy ústavního soudu (sp. zn. II ÚS 1009/08 ze dne 08.01.2009.ve věci Pfizer, body 22 a 30, dále sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. 11. 2011 a sp. zn. II. ÚS 2504/10 ze dne 10. 9. 2012), které takové jednání soudů označily za porušení práva na zákonného soudce a spravedlivý proces.

Citujme  klíčovou pasáž v příloze uvedeného rozhodnutí: Zákon č. 50/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nebyl notifikován podle směrnice 98/34/ES. Z pohledu ÚNMZ jako kontaktního místa pro směrnici 98/34/ES se domníváme, že zákon č. 50/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podléhal notifikaci podle směrnice 98/34/ES. Jedná se o stanovisko ÚNMZ jako kontaktního místa pro směrnici 98/34/ES, které je koncipováno jako vyjádření našeho právního názoru s tím, že zdůrazňujeme, že konečné rozhodnutí, zdali konkrétní předpis je technickým předpisem podléhajícím notifikaci podle směrnice 98/34/ES má vždy výhradně Soudní dvůr Evropské unie.“

Dodejme, že Dušan Dvořák, MMCA moc exekutivní a zákonodárnou o porušování mezinárodních úmluv a závazku a tragických dopadech kriminalizace občanů zacházejících (nejen) s Cannabis informoval od roku 2005 a od roku 2000 se marně domáhal vydání povolení k pěstování a zpracování Cannabis k výzkumu, když, jak členové Open Royal Academy opakovaně doložili, žádné povolení úřadů z českého práva ani nebylo potřebné (viz §§ 5, odst. 5 a 29 zákona o návykových látkách ve znění do novelizace nenotifikovaným-nevymahatelným zákonem č. 50/2013 Sb. s platností od 1.4.2013)

Dodejme, že porušení zákona rozhodnutím OS v Prostějově v bodě 7 níže ještě nebylo ministerstvu spravedlnosti postoupeno k šetření, což je tímto učiněno.

Nejen dle Open Royal Academy a jeho členů došlo zcela vědomě k hrubému porušení zákonů v těchto trestních řízeních:

1)     Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 1231/2011 ze dne 27.11.2011 v dovolání na odsouzení Dušana Dvořáka a konfiskaci majetku soudkyní Mgr. Ilonou Otrubovou z Okresního soudu v Prostějově dne 27.10.2010 pod sp. zn. 2 T 104/2010 a odsuzujícího rozsudku potvrzeného v rámci odvolání dne 9.3.2011 Krajským soudem v Brně pod sp.  zn. 3 To 25/2011. Odůvodnění: Nejvyšší soud i nižší soudy se vůbec nevyrovnaly s níže uvedenou právní argumentací netrestnosti skutku. Nejvyšší soud nepravdivě tvrdil, že pěstování Cannabis je celosvětově zakázané, pletl si režim Nařízení Rady a Směrnic EU, odmítl v rozporu s právem EU a dnes už třemi nálezy Ústavního soudu položit předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU a naopak udělil Dušanu Dvořákovi za nedůvodné dovolaní pokutu 10.000,- Kč. Viz rozhodnutí NS ČR dohledatelné ve vyhledavači na http://www.nsoud.cz/
2)     Rozhodnutí OS v Prostějově sp. zn. 0Nt 820/2011 ze dne 4. 5. 2012. Odůvodnění: Soudkyně OS v Prostějově Mgr. Ilona Otrubová udělila bez možnosti odvolání Dušanu Dvořákovi pokutu 10.000,- Kč za údajně špatnou písemnou omluvu k výslechu na policii týkající se druhé obžaloby a konfiskace majetku v roce 2010, kterou však Nejvyšší soud dne 23.2.2012 pod sp. zn. 3 Tz 1/2012 udělit zakázal a dal OS v Prostějově rozsudek Nejvyššího soudu naplnit, viz poslední věta rozsudku NS ČR dohledatelná ve vyhledavači na http://www.nsoud.cz/
3)     První domovní prohlídka, obžaloba a konfiskace: Rozhodnutí OS v Prostějově sp. zn. 2 T 104/2010 ze dne 6.8.2013. Odůvodnění: Soudkyně Mgr. Ilona Otrubová se vůbec nevyrovnala s níže uvedenou právní argumentací a i přes písemnou žádost OSZ v Prostějově ze dne 26.4.2013 pod čj. ZN 4131/2013 položit předběžnou otázku (žádanou položit Open Royal Academy a právním zástupcem poškozených) nepodala předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU. Dušan Dvořák byl v dané době těžce nemocný a nemohl se odvolat ke krajskému soudu, což doložila jeho ošetřující lékařka pro Ústavní soud ke 4 obžalobě a konfiskaci v bodu 11 na straně http://silvia-musilova.blogspot.cz/
4)     Druhá domovní prohlídka, obžaloba a konfiskace:  Rozhodnutí OS v Prostějově sp. zn. 2 Nt 1151/2014 ze dne 15.4.2014. Odůvodnění: Soudkyně Mgr. Ilona Otrubová se vůbec nevyrovnala s níže uvedenou právní argumentací a i přes písemnou žádost OSZ v Prostějově ze dne 26.4.2013 pod čj. ZN 4131/2013 položit předběžnou otázku (žádanou položit Open Royal Academy a právním zástupcem poškozených) nepodala žádanou předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU. Odvolací Krajský soud v Brně dne 20.5.2014 pod sp. zn. 8 To 198/2014 se rovněž s níže uvedenou argumentací vůbec nevyrovnal a nepodal Dušanem Dvořákem v odvolacím řízení žádanou předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU a stížnost bez zdůvodnění zamítl. Stejně tak KS v Brně zamítl námitku podjatosti soudkyně Mgr. Ilony Otrubové.
5)     Třetí domovní prohlídka, obžaloba a konfiskace:  Rozhodnutí OS v Prostějově sp. zn. 3 Nt 1151/2014 ze dne 17.4.2014. Odůvodnění: Soudkyně JUDr. Adéla Pluskalová, která policejní konfiskace výzkumnické farmy Medical Cannabis v Ospělově schvalovala, se vůbec nevyrovnala s níže uvedenou právní argumentací a i přes písemnou žádost OSZ v Prostějově ze dne 26.4.2013 pod čj. ZN 4131/2013 položit předběžnou otázku (žádanou položit Open Royal Academy a právním zástupcem poškozených) nepodala žádanou předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU. JUDr. Adéla Pluskalová dokonce v rozporu s trestním řádem zakázala, aby měl v řízení Dušan Dvořák, MMCA právního zástupce, přestože odkazovala na jeho právní nezpůsobilost a z toho důvodu ukončené trestní řízení. Odvolací Krajský soud v Brně dne 25.6.2014 pod sp. zn. 5 To 174/2014 se rovněž s níže uvedenou argumentací vůbec nevyrovnal a nepodal Dušanem Dvořákem v odvolacím řízení žádanou předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU a stížnost bez zdůvodnění zamítl. Stejně tak KS v Brně zamítl námitku podjatosti soudkyně JUDr. Adély Pluskalové.
6)     Čtrvtá domovní prohlídka, obžaloba a konfiskace:  Rozhodnutí OS v Prostějově sp. zn. 2 Nt1257/2013 ze dne 6.8.2013. Odůvodnění: Soudkyně Mgr. Ilona Otrubová se vůbec nevyrovnala s níže uvedenou právní argumentací a i přes písemnou žádost OSZ v Prostějově ze dne 26.4.2013 pod čj. ZN 4131/2013 položit předběžnou otázku (žádanou položit Open Royal Academy a právním zástupcem poškozených) nepodala předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU. Dušan Dvořák byl v dané době těžce nemocný a nemohl se odvolat ke krajskému soudu, což doložila jeho ošetřující lékařka pro Ústavní soud ke 4 obžalobě a konfiskaci v bodu 11 na straně http://silvia-musilova.blogspot.cz/
7)     Pátá domovní prohlídka a konfiskace:  Rozhodnutí OS v Prostějově sp. zn. 0 Nt 843/2014 ze dne 29.8.2014. Odůvodnění: Soudkyně JUDr. Karin Vrchová, která společně s JUDr. Adélou Pluskalovou schvalovala všechny domovní prohlídky výzkumnické farmy Medical Cannabis v Ospělově a konfiskace majetku v době rozhodnutí (stejně jako předseda OS  a předsedkyně OSZ v Prostějově) věděla, nebo měla vědět (viz níže odkaz s uvedením čísla jednacího OS v Prostějově, OSZ č.j. jednací neuvedl), že daná činnost je legální a že takovýmto jednáním způsobuje nejen extrémní škody na soukromých a veřejných rozpočtech, ale, a to především extrémní lidské tragedie a škody na výzkumu a jiných ústavně garantovaných právech.

Právní argumentace z českého a evropského práva již byla ministerstvu spravedlnosti i KSZ v Brně opakovaně doložena a je uvedena na http://soud-justice.blogspot.cz/

V Olomouci dne 18.září 2014          Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

Příloha: Rozhodnutí UNMZ a žádost UNMZ


7.8.2014 na podatelně parlamentu a ministerstva

Vážená paní ministryně
Dovolujeme si Vás informovat, že MSp v hrubém rozporu s zákonem dosud (více než 3 měsíce po lhůtě!) nevydalo opakovaně marně žádané rozhodnutí ve věci napadeného rozhodnutí Okresního soudu v Prostějově sp. zn. SI 6/2014 a SI 12/2014 podaného právním zástupcem členů Open Royal Academy a vedené MSp od 10.4.2014 pod sp. zn. MSP-294/2014-OT-OSV a od 21.5.2014 pod sp. MSP-378/2014-OT-OSV. Dovolujeme si Vás rovněž informovat, že jsme respektovali rozhodnutí premiéra ČR Bohuslava Sobotky ze dne 23.6.2014 č.j. 8471/2014-OSV a cca 15 žádost o policejní ochranu výzkumu jsme prostřednictvím právního zástupce členů Open Royal Academy podali k rukám ředitele krajské policie Olomouckého kraje i s informací o výzkumnických záměrech u konkrétních onemocnění a občanů a jednáních s Univerzitou Palackého v Olomouci, se kterou, jak je doloženo v příspěvku č. 3 na http://soudniznalec.blogspot.cz , uzavřel Dušan Dvořák smlouvu o spolupráci již v roce 1996.  Dne 29.7.2014 pod č.j. KRPM-100814-3/ČJ-2014-140070 dostal Dušan Dvořák jako fyzická osoba od rady Mgr. Ilju Krnovského informaci, že žádost o policejní ochranu byla postoupena policii do Prostějova, ta však všechny žádosti dosud zamítla.

Děkujeme předem za Váš zájem     MUDr. Aleš skřivánek, PhD., místopředseda správní rady
                                                           rovněž u odborné společnosti Konopí je lék
V Olomouci dne 3.8.2014